Zinvinding als Therapeutisch Proces

De cursus 'Zinvinding als Therapeutisch Proces' is een geaccrediteerde opleiding. Alhoewel de cursus geschreven is om 'het geestelijke' (zinvinding) in therapeutische processen te thematiseren, is deze niet alleen bedoeld voor geestelijk verzorgers. Ook voor anderen in de geestelijke gezondheidszorg - therapeuten, pastores, coaches en in het bijzonder zij die als vrijgevestigd, eerstelijns geestelijk begeleider werkzaam (willen) zijn - zij allen kunnen de behoefte hebben om zich in het thema 'zingeving en zinvinding' te verdiepen. Daar waar deze informatie aldus spreekt over 'geestelijk verzorger' wordt deze bredere doelgroep bedoeld. Je vindt hieronder een uitwerking van de opzet van de cursus en verdere praktische informatie.


De context van de inhoud

Tot voor kort werd voor veel mensen de beleefde zingeving aangereikt vanuit grotere structuren, zoals kerken, levensbeschouwelijke stromingen en sociale verbanden. In de huidige postmoderne tijd is de invloed van zulke dragende structuren drastisch verminderd. Wanneer het leven van mensen dan problematiseert, actualiseert dan de behoefte aan een hernieuwing en herijking van de zinbeleving. Zingeving is verschoven naar zinvinding: het zelf-zin-zoeken vanuit het wel en wee van de eigen levenservaring. Dit betekent onherroepelijk een verandering binnen het professioneel handelen van de geestelijk verzorger naar een grotere gerichtheid op de existentie van de cliënt. Om deze herpositionering van de geestelijk verzorger te duiden, gebruik ik de naamgeving 'geestelijk begeleider'.


Doelstelling van de cursus

De deelnemers krijgen theoretische kennis en praktische inzichten en vaardigheden aangereikt op het specifieke terrein van de herijking van zinvindingprocessen in de context van individuele hulp- en zorgverlening; met name op het gebied van diagnostiek, methodologie en het ontwikkelen van praktische werkvormen benodigd bij de cliëntgesprekken.


Bronvermelding van de inhoud van de cursus

De inhoud van deze cursus kent twee bronnen:

 • Op theoretisch niveau is het gehanteerde begrippenkader van een zielzorgmodel vooral ontleend aan 'Existentiële zielzorg' (van Knippenberg), maar ook aan 'Mystagogie' (Van den Berk). Bij aanmelding krijgt u een gespecificeerde literatuurlijst.
 • Op praktisch niveau - d.w.z. hoe het begrippenkader is vertaald in materiaal en werkvormen voor gesprekken met cliënten in een setting van therapeutische geestelijke begeleiding - is gebruikgemaakt van o.a. 'Tijd voor de ziel' (Leijssen) en de methodes en werkbladen die zijn ontwikkeld door en voor De3weg, voor zin, ziel en zorg - een praktijk voor therapeutische geestelijke begeleiding in Drenthe en Overijssel.

Werkvormen

Naast inleidingen door de cursusleider zullen groepsgesprekken, thuisopdrachten en zelfstudie de belangrijkste werkvormen zijn.


Begintermen, eindtermen en evaluatie

 • De cursus veronderstelt een academisch / post-HBO niveau.
 • Deelname aan alle studiedagen is verplicht. Bent je onverhoopt (bijv. door ziekte) een keer niet aanwezig dan maken we bilateraal een afspraak 'ter vervanging'. Tevens wordt er van je verwacht dat je, met name ook tussen de cursusdagen in, tijd vrij kan en wilt maken voor zelfstudie en het uitwerken van opdrachten.
 • In de laatste fase van de cursus dient de cursist twee werkvormen uit te werken en te presenteren voor de groep. Voor een certificering vindt nog een eindgesprek plaats waarbij de cursist moet kunnen aantonen dat de opgedane theoretische kennis vertaald kan worden in praktische inzichten en vaardigheden. Pas ná dit eindgesprek krijgt je een certificaat uitgereikt.
 • De cursus is SKB-geaccrediteerd voor 90 studie-uren.
 • De cursus is SKGV-geaccrediteerd voor 15 punten.
 • De cursus is PKN geaccrediteerd (open erkend aanbod) voor 3,5 PE-punt.
 • De cursus is RGVZO geaccrediteerd voor 15 punten.
 • De cursus omvat, inclusief het intakegesprek en eindgesprek, elf dagdelen.

Aanmelding

De aanmelding bestaat uit meerdere stappen:

 • Je kunt (het liefst) per email, en anders telefonisch, de instapinformatie aanvragen. Ik maak dan een afspraak met je voor een kennismakings- en intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden zaken als opleiding, motivatie en verwachtingen van de cursist besproken.
 • Daarna kun je je voor de cursus inschrijven.
 • Als het inschrijfgeld is betaald, ben je ingeschreven als cursist.

Kosten van deze cursus

DE CURSUSKOSTEN ZIJN NIET VOOR IEDEREEN GELIJK. Afhankelijk van je situatie is de deelname mogelijk vanaf €690. Informeer per email naar de mogelijkheden. Het cursusgeld is all-in, dus inclusief inschrijfgeld en kopieën. Boeken vanuit de 'verplichte literatuur', dien je echter zelf aan te schaffen. Je krijgt een nota thuisgestuurd. De helft van het cursusbedrag dient vóór aanvang te worden voldaan op het rekeningnummer van De3weg. Termijnbetalingen behoren tot de mogelijkheden, maar alleen na onderlinge afspraak.

Klik hier voor contact.

Algemene voorwaarden Zinvinding 2017