Zinvinding en Levensvisie

De cursus 'Zinvinding en Levensvisie' is een geaccrediteerde opleiding. Alhoewel de cursus geschreven is om 'het geestelijke' (zinvinding) in begeleidingsprocessen te thematiseren, is deze niet alleen bedoeld voor geestelijk verzorgers. Ook voor anderen in de geestelijke gezondheidszorg - therapeuten, pastores, coaches en in het bijzonder zij die als vrijgevestigd, eerstelijns geestelijk verzorger werkzaam (willen) zijn - zij allen kunnen de behoefte hebben om zich in het thema 'zingeving en zinvinding' te verdiepen. Daar waar deze informatie aldus spreekt over 'geestelijk verzorger' wordt deze bredere doelgroep bedoeld. Je vindt hieronder een uitwerking van de opzet van de cursus en verdere praktische informatie.


De context van de inhoud

Tot voor kort werd voor veel mensen de beleefde zingeving aangereikt vanuit grotere structuren, zoals kerken, levensbeschouwelijke stromingen en sociale verbanden. In de huidige postmoderne tijd is de invloed van zulke dragende structuren drastisch verminderd. Wanneer het leven van mensen dan problematiseert, actualiseert dan de behoefte aan een hernieuwing en herijking van de zinbeleving. Zingeving is verschoven naar zinvinding: het zelf-zin-zoeken vanuit het wel en wee van de eigen levenservaring. Dit betekent onherroepelijk een verandering binnen het professioneel handelen van de geestelijk verzorger naar een grotere gerichtheid op de existentie van de cliënt. Om deze herpositionering van de geestelijk verzorger te duiden, gebruik ik de naamgeving 'geestelijk begeleiding'.


Doelstelling van de cursus

De deelnemers krijgen theoretische kennis en praktische inzichten en vaardigheden aangereikt op het specifieke terrein van de herijking van zinvindingprocessen in de context van individuele hulp- en zorgverlening; met name op het gebied van diagnostiek, methodologie en het ontwikkelen van praktische werkvormen benodigd bij de cliëntgesprekken.


Bronvermelding van de inhoud van de cursus

De inhoud van deze cursus kent twee bronnen:

 • Op theoretisch niveau is het gehanteerde begrippenkader van een zielzorgmodel vooral ontleend aan 'Existentiële zielzorg' (van Knippenberg), maar ook aan 'Mystagogie' (Van den Berk) en Obbema 'De zin van het leven'. Bij aanmelding krijgt u een gespecificeerde literatuurlijst.
 • Op praktisch niveau - d.w.z. hoe het begrippenkader is vertaald in materiaal en werkvormen voor gesprekken met cliënten in een setting van geestelijke begeleiding - is gebruikgemaakt van o.a. 'Tijd voor de ziel' (Leijssen) en de methodes en werkbladen die zijn ontwikkeld door en voor De3weg, voor zin, ziel en zorg - een praktijk voor therapeutische geestelijke begeleiding in Drenthe en Overijssel.

Werkvormen

Naast inleidingen door de cursusleider zullen groepsgesprekken, thuisopdrachten en zelfstudie de belangrijkste werkvormen zijn.


Begintermen, eindtermen en evaluatie

 • De cursus veronderstelt een academisch / post-HBO niveau.
 • Deelname aan alle studiedagen is verplicht. Bent je onverhoopt (bijv. door ziekte) een keer niet aanwezig dan maken we bilateraal een afspraak 'ter vervanging'. Tevens wordt er van je verwacht dat je, met name ook tussen de cursusdagen in, tijd vrij kan en wilt maken voor zelfstudie en het uitwerken van opdrachten.
 • In de laatste fase van de cursus dient de cursist minstens twee werkvormen uit te werken en te presenteren voor de groep. Voor een certificering vindt nog een eindgesprek plaats waarbij de cursist moet kunnen aantonen dat de opgedane theoretische kennis vertaald kan worden in praktische inzichten en vaardigheden. Pas ná dit eindgesprek krijgt je een certificaat uitgereikt.
 • De cursus is SKB-geaccrediteerd voor 3,2 EC's.
 • De cursus is SKGV-geaccrediteerd voor 10 punten 'Vakbekwaamheid' en 4 punten 'Spiritualiteit'.
 • De cursus is CRKBO geaccrediteerd.
 • De cursus omvat, inclusief het eindgesprek, tien dagdelen.

Aanmelding

De aanmelding bestaat uit meerdere stappen:

 • Je kunt (het liefst) per email, en anders telefonisch, de instapinformatie aanvragen. Ik maak dan een afspraak met je voor een kennismakings- en intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden zaken als opleiding, motivatie en verwachtingen van de cursist besproken.
 • Daarna kun je je voor de cursus inschrijven.
 • Als het inschrijfgeld is betaald, ben je ingeschreven als cursist.

Locatie

De cursus wordt jaarlijks gegeven op twee mogelijke locaties:

 • De groepsruimte van De3weg in Zuidwolde (Drenthe)
 • Op aanvraag een Incompany-cursus. De cursusleider komt bij u op locatie om de cursus te geven aan uw team van geestelijk verzorgers en (eventueel) andere hulpverleners. Voorwaarden: op aanvraag.

Kosten van deze cursus

DE CURSUSKOSTEN ZIJN NIET VOOR IEDEREEN GELIJK. Afhankelijk van je situatie is de deelname mogelijk vanaf €750. Informeer per email naar de mogelijkheden. Het cursusgeld is all-in, dus inclusief inschrijfgeld en kopieën. Boeken vanuit de 'verplichte literatuur', dien je echter zelf aan te schaffen. Je krijgt een nota thuisgestuurd. De helft van het cursusbedrag dient vóór aanvang te worden voldaan op het rekeningnummer van De3weg. Termijnbetalingen behoren tot de mogelijkheden, maar alleen na onderlinge afspraak.

Klik hier voor contact.

Zinvinding algemene voorwaarden website 2021


Referenties van cursisten


Cor Maas
De cursus 'Zinvinding' van De Drieweg (Peter Kortekaas) biedt met een zowel pittig theoretisch als praktische benadering van het model van 'Existentiële Zielzorg' (door Prof.dr. Tjeu van Knippenberg), een prachtig en heel werkbaar kader waarbinnen ik al mijn ervaringen van theologiestudie, 30 jaren werkervaring, verdere studies en bijscholingen op een mooie, verfrissende en integrerende manier kon combineren. Dit via de centrale begrippen 'tijd', 'ruimte' en 'transcendentie'. Hoewel het voor mezelf telkens wel een reisafstand was,keek ik elke keer weer uit naar de volgende van de 7 bijeenkomsten. Prettige bijkomstigheid tijdens de pauzes was de mogelijkheid om heerlijk te wandelen langs een meditatieroute door het 'zinvindingsbos' op eigen terrein. Aanbevelingswaardig!


Agnes Oldenziel
Een bijzonder prettige en leerzame cursus, olv een zeer enthousiaste en deskundige docent. In de loop van meerdere bijeenkomsten, in een vaste groep van vakgenoten met diverse achtergronden, raakten we diepgaand met het onderwerp Zinvinding aan de slag. Het persoonlijke raakte met het theoretische verbonden, door onderlinge uitwisseling en door toepassing op onze eigen levens- en werkervaringen. Zo hebben we het - op zich wat abstracte - zielzorgmodel van Tjeu van Knippenberg goed leren kennen en gebruiken. Voor mij is dit model echt een verrijking van mijn "tools" als geestelijk verzorger: het biedt mij concrete handvatten om mijn gesprekken met cliënten bewuster en professioneler te voeren. Ik gebruik het nu bijna dagelijks, groei er in verder en ben daar erg blij mee. Ik kan de cursus dan ook aan elke geestelijk verzorger aanbevelen.


Annelies Nijman Keijzer
De cursus 'Zinvinding en Levensvisie' is een aanrader voor ieder die werkt in het werkveld van geestelijke begeleiding. Want existentiële zielzorg is en blijft daarbij essentieel. De cursus geeft inzicht en oefening in diagnostiek en verbeelding. Diverse praktische werkvormen passeren de revue en prikkelen de eigen en elkaars creativiteit om in te zetten in begeleidingsmomenten, individueel alsook in groepsverband. Eindelijk een cursus waarin de theorie en praktische werkvormen samen een plaats krijgen. Dit alles met het doel om de cliënt verder te helpen op zijn levensweg. Er is een mooie afwisseling van enerzijds de lessen met mede-cursisten en thuisstudie. De lessen hebben een goede didactische opbouw. Peter is helder in zijn uitleg, stimulerend en enthousiasmerend. De hand-outs van zijn hand zijn overzichtelijk en bruikbaar. De cursus heeft mij aangespoord om verder te gaan en heeft mij inzicht gegeven, dat in de ontmoeting met ieder mens zielzorg, spiritualiteit en zingeving van bijzondere waarde zijn.


Willemien Winkel
De cursus 'Zinvinding en Levensvisie' was voor mij als geestelijk verzorger een eye-opener. Ik heb geleerd om via de tijd- en ruimtelijn naar de energie-/krachtlijn van de ander te kijken. Het biedt mooie aanknopingspunten voor gesprek, voor wendingen in het levensverhaal, voor confrontatie, voor steun en troost. De theorie van de drie verhaallijnen van Tjeu van Knippenberg wordt tijdens de cursus verweven met de praktijk, waardoor je het je eigen kunt maken. Ook deelt Peter zijn schat aan materialen met je, evenals je medecursisten. Zo bouw je zelf een schatkistje op om het op jouw manier te kunnen inzetten.
De cursus geeft je een kader om gemakkelijker en natuurlijker de diepte in te kunnen gaan met je cliënt. Voor mij zowel bruikbaar in mijn eigen praktijk van GV Thuis als in verpleeghuizen waar ik werkzaam ben.
Peter is een enthousiast mens, waardoor de stof niet dor en saai is. Ook de theorie beschrijft hij beeldend en helder. Kortom: een aanrader!


Joep Wijsbek
Ik heb met veel plezier deelgenomen aan de cursus Zinvinding en Levensvisie. Ik vond het gepresenteerde theoretische raamwerk interessant en de vertaling ervan naar de praktijk zeer bruikbaar. Wat me misschien nog wel ’t meest bij is gebleven, zijn het enthousiasme van de docent en de interactie met de overige groepsleden. Dit maakte deze cursus tot een waardevolle ervaring, waar ik met veel genoegen op terugkijk.